МЗ ще икономиса над 2 милиона лв. до края на годината

През месец май т.г. новото ръководство на Министерство на здравеопазването направи пълна ревизия на действащите граждански и допълнителни трудови договори, както и на всички комисии и технически звена от служители на МЗ, подпомагащи тяхната работа.

След подробен анализ на основанията за създаването на комисиите, техните компетенции и състава им, бяха направени следните заключения и с оглед оптимизация на процесите и разходите на МЗ и са предприети следните мерки:

Всичките 16 комисии към Министерски съвет и Министерство на здравеопазването, свързани с дейности по здравеопазването, са създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт.

7 от комисиите – по цените на лекарствените продукти, по Позитивния лекарствен списък, по етика за многоцентрови изпитвания, по прозрачност, Висш съвет по фармация, Фармакопейния комитет, Централна комисия по етика към МС, се финансират от такси, събирани от дейности, посочени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и други закони. Останалите комисии се финансират от бюджета на МЗ.

Броят на членовете на комисии, който е определен в нормативен акт, не може да бъде намаляван от министъра на здравеопазването без изменение на съответния нормативен акт.

За комисиите, създадени със заповед на министъра на здравеопазването, въз основа на подзаконов нормативен акт, броят на членовете им беше редуциран до възможния минимум. Броят на членовете на всички технически звена към тези комисии беше значително намален, като в някои от комисиите това намаление е с повече от 50 %.

Уеднаквен беше размерът на възнагражденията на председателите и членовете на всички комисии, като е сведен до най-ниския размер на заплащане.

Прекратени са, при спазване на определените в тях условия, всички граждански и втори трудови договори на служители на МЗ за дейности, които са включени в длъжностните характеристики, както и на външни експерти, наети за дейности, които не са належащи за момента.

Предприетите мерки ще доведат до икономия в размер на над 2 милиона лева до края на годината.