Здравна система

Във Варна учредиха фондация "Шанс за живот"

Вече е факт регистрацията на новата варненската фондация "Шанс за живот". Нейните създатели си поставят амбициозната задача да сбъднат мечтата на много майки да видят своите болни дечица бодри, стъпващи здраво на краката си и усмихнати. Защото няма по-голямо щастие от това да отгледаш едно здраво дете. Чувство, което за съжаление изпитват само онези, които всеки ден се борят, за да облекчат по всякакъв начин болката на своите страдащи деца. Хората не ценят здравето, докато не го загубят. Докато техен близък или най-вече тяхното дете, не изпадне в критична ситуация. Чукаме на дърво всеки път, когато чуем как едно дете ежедневно припада или получава гърчове. Но не се замисляме, че всички ние можем да помогнем, че има шанс за живот.

Фондация "Шанс за живот" бе учредена с единственото желание на добри хора, да върнат вярата на тези родители и близки, че не са сами. Именно затова нейните учредители имат желанието да работят в партньорство с представителите на средствата за масова информация, които да оповестяват всички постъпили средства и начина на тяхното разходване. Призоваваме журналистите да станат наши гаранти, нека заедно върнем вярата, че организации с подобен характер имат за цел не източване на средства и нечие лично облагодетелстване, а реална подкрепа и помощ на деца и млади хора, които съдбата жестоко е наказала.

В учредителният акт е вписано, че целите на фондацията са: осигуряване на лечение, рехабилитация и материално подпомагане на деца -инвалиди, нетрудоспособни, лица с хронични, нервни, психически заболявания, подпомагане развитието и социалната интеграция на млади хора и деца със здравословни проблеми, инвалиди, хора с намалена трудоспособност и нетрудоспособност и др.

Целите на фондацията ще се реализират чрез:

-Установяване на връзки и оказване на съдействие на сродни организации в България и чужбина за работа по общи проекти и задачи.

-Набиране на средства от дарители, включително чрез благотворителни акции, празненства, концерти, състезания и др.

-Организиране на курсове, семинари, симпозиуми и др. обществени мероприятия, насочени към постигане целите на фондацията.

-Издаване и разпространение на литература и др. печатни материали, вкл. информационни носители в електронен вид с цел популяризиране на дейността на фондацията и постигане на нейните цели.

-Създаване на рехабилитационен център.

-Подпомагане на социалните домове, вкл. домове за деца без родителски грижи.-Подпомагане на благотворителни каузи за реализацията на цели, идентични с целите на фондацията.

МЗ оптимизира разходите си по участие в дейността на институциите на ЕС

По инициатива на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова в МЗ се проведе работна среща на членовете на Политическия кабинет с ръководителите на изпълнителните агенции и другите второстепенни разпоредители към МЗ, както и на административни звена на министерството.

Основна тема на срещата беше оптимизация на представянето на позициите на Министерство на здравеопазването пред институциите на ЕС. Предстои да бъде въведен алгоритъм за създаване на организация, посредством която Постоянното представителство на България в ЕС получава по електронен път всички необходими документи /доклади, стратегии, национални програми/ и указания, одобрени от ръководството на МЗ, с цел представяне на българската позиция в рамките на заседанията на работните групи, комитети и други работни формати в европейските институции. Представителят на МЗ в Постоянното представителство на България в ЕС ще разполага с цялостната позиция на българската страна и лично ще я представя на заседанията в Брюксел.

По този начин ще бъдат рязко ограничени разходите за пътувания на представители на МЗ за участие в работни форуми на европейските институции. Съгласно разчетите така ще бъдат спестени над 700 хиляди лв.

Официално откриване на мобилния медицински кабинет в Добрич

От 7 юни до 2 юли в МБАЛ Добрич АД ще се проведат профилактични мамографски прегледи на здравно неосигурени лица в изпълнение на проект по Програма ФАР. Официалното откриване на кампанията с предоставения мобилен медицински кабинет „Мамограф" ще бъде на 7 юни от 11.00 часа в МБАЛ Добрич АД. За записване: Първичен здравен център Балик, ул. "Теменуга" № 5 Д-р Сийка Илиева и здравен медиатор Анифе Хасан. Телефон за контакти: 0897/481 195.

МЗ ще икономиса над 2 милиона лв. до края на годината

През месец май т.г. новото ръководство на Министерство на здравеопазването направи пълна ревизия на действащите граждански и допълнителни трудови договори, както и на всички комисии и технически звена от служители на МЗ, подпомагащи тяхната работа.

След подробен анализ на основанията за създаването на комисиите, техните компетенции и състава им, бяха направени следните заключения и с оглед оптимизация на процесите и разходите на МЗ и са предприети следните мерки:

Всичките 16 комисии към Министерски съвет и Министерство на здравеопазването, свързани с дейности по здравеопазването, са създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт.

7 от комисиите – по цените на лекарствените продукти, по Позитивния лекарствен списък, по етика за многоцентрови изпитвания, по прозрачност, Висш съвет по фармация, Фармакопейния комитет, Централна комисия по етика към МС, се финансират от такси, събирани от дейности, посочени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и други закони. Останалите комисии се финансират от бюджета на МЗ.

Броят на членовете на комисии, който е определен в нормативен акт, не може да бъде намаляван от министъра на здравеопазването без изменение на съответния нормативен акт.

За комисиите, създадени със заповед на министъра на здравеопазването, въз основа на подзаконов нормативен акт, броят на членовете им беше редуциран до възможния минимум. Броят на членовете на всички технически звена към тези комисии беше значително намален, като в някои от комисиите това намаление е с повече от 50 %.

Уеднаквен беше размерът на възнагражденията на председателите и членовете на всички комисии, като е сведен до най-ниския размер на заплащане.

Прекратени са, при спазване на определените в тях условия, всички граждански и втори трудови договори на служители на МЗ за дейности, които са включени в длъжностните характеристики, както и на външни експерти, наети за дейности, които не са належащи за момента.

Предприетите мерки ще доведат до икономия в размер на над 2 милиона лева до края на годината.

Днес е международният ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител

На 14 юни се отбелязва Международният ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител, който се отбелязва в 181 държави. Денят бе отбелязан с откриването на 50-тата юбилейна национална конференция по трансфузионна хематология в София.

По повод международния ден, който тази година се отбелязва под мотото „Нова кръв за света", БЧК и Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) наградиха с почетни плакети 10 дългогодишни доброволни и безвъзмездни кръводарители.

По информация на председателя на Българския червен кръст Христо Григоров, в последните години се забелязва тенденцията все повече хора доброволно да даряват кръв.

В инициативата за безвъзмездно кръводаряване се включват все повече млади хора, но за съжаление, по брой кръводарявания страната ни е на едно от последните места в Европа. Европейската практика показва, че на 1000 души кръв трябва да даряват 50. У нас това правят едва около 20 души на 1000.

Siemens достави Magnetom Essenza за I-ва градска болница в София

Сектор „Здравеопазване" на Siemens достави новa системa за магнитно-резонансна томография Magnetom Essenza за Първа градска болница в София на 14 юни 2010 г.

Апаратът беше доставен рано сутринта, за да се избегнат евентуални затруднения на автомобилния трафик в столицата. Очаква се болницата да започне прегледи на апарата веднага след монтажа му до края на юни 2010 г.

В отговор на все по-големия натиск за намаляване на разходите в сферата на здравеопазването, както и на все по-високите и стриктни изисквания за екологична съобразност на продуктите, Siemens инвестира в разработването на иновативни системи, способни да посрещнат болничните нужди в широка диагностичен диапазон. По тези причина системата се радва на сериозен интерес в страната, като настоящата Magnetom Essenza е петата доставена за нуждите на българското здравеопазване система от компанията.

Magnetom Essenza е система, която позволява икономии до 25%, които могат да бъдат постигнати при разходите за инсталиране от гледна точка на по-малкото необходимо пространство, изисквания към електрозахранването и строителни работи. Частично, това се дължи на лекия 3.5 т магнит, което дори дава възможност системата Magnetom Essenza да се инсталира на по-високи подове. Ако системата замества съществуваща MR система, тя може да намали консумацията на енергия до 50%, благодарение на своята електроника с високи технически характеристики на изпълнение, което с право я прави част от екологичното портфолио на Siemens. Тъй като съвременният магнит има нулева утечка на хелий, няма нужда и редовно да се допълва това скъпо вещество, а системата е винаги готова за експлоатация.

Magnetom Essenza осигурява отлично качество на образите за всички клинични приложения. Апаратът използва технологията МТВ (Матрица на тотална визуализация), която предлага на лекаря всички стандартни клинични приложения с отлично качество на изображението и позволява гъвкаво комбиниране на до четири различни апликатора, което фактически прави излишно повторното позициониране на пациента и елементите. Технологията МТВ позволява също така паралелно получаване на изображения за намаляване на времето за получаване на резултатите. Едно пълно изследване на цялата централна нервна система, например, може да се извърши за по малко от десет минути.

Друга значителна иновация е апликаторът на IsoCenter Matrix. Той е позициониран постоянно в изоцентъра на магнита и поради това е винаги в работна позиция, готов да сканира. Предимството: потребителят не трябва да поставя вече големи, тежки апликатори на гръбнака и времето за подготовката на пациента се съкращава. В допълнение, чрез осигуряването на правилното позициониране на апликатора се гарантира също така и отлично качество на изображението. Технологията IsoCenter Matrix може да се използва в гъвкави комбинации с други апликатори и средства, като виртуален 140 cm апликатор, без преместване позицията на пациента при многостъпковите изследвания.

Друго ново свойство на апарата e Focus Shoulder Array за оптимална образна диагностика на рамото. Крилото на уплътнителя на апликатора премества областта за изследване на магнита от центъра на системата към рамото, което иначе остава в края на обема на измерване без прилагането на тази технология. Magnetom Essenza има по-малка дължина на системата, отколкото повечето конвенционални MR системи 1.5 Тесла. Това означава, че главата и краката на пациента остават извън системата в много от случаите, което прави изследването много по-поносимо за лицето вътре в тунела.

Първа стъпка за създаване на черен дроб в лабораторни условия

Американски учени са направили първата стъпка за създаването и отглеждането в лабораторни условия на черен дроб, подходящ за трансплантация, съобщава BBC.

Експерти от Центъра по медицинска техника към Масачузетската болница в Бостън са успели да създадат функционираща чернодробна тъкан, като за целта са използвали клетки от лабораторни плъхове.

Недостигът на донори е проблем в световен мащаб, така че резултатите публикувани в специализираното списание Nature Medicine, са били посрещнати с голям ентусиазъм в медицинските среди.

Професорът по хепатология от Imperial College в Лондон, Марк Туриец нарича работата на американските си колеги, "важна стъпка в правилната посока."

Технологията, използвана от изследователите от Центъра по медицинска техника се изразява в т. нар. промиване на живи чернодробни клетки, при което се оставя само "скелета" на тъканта, след което се „запълват" с чернодробни клетки.

При трансплантиране на опитни мишки, тези фрагменти на черния дроб са функционирали нормално за кратък период от време.

Според авторите на изследването това е само началото

Сходна техника е била използвана по време на революционна операция, направена в Испания през есента на 2008. Тогава екип от испански и британски лекари са направили първата в света трансплантация на трахея, отгледана от стволови клетки на пациента.

Ръководителят на екипа от Масачузетската болница в Бостън, Korkut Uygun обяснява, че успешния експеримент с чернодробната тъкан е само началото. "Все още ни предстои много работа, докато създадем напълно функциониращи фрагменти на черен дроб, които ще могат да се присадят в човешкото тяло," - каза Uygun.

За сега Korkut Uygun и колегите му са създали само фрагменти от тъканта, които да изпълняват само една малка част от нормалните функции на черния дроб.

Безплатно обучение за общопрактикуващи лекари

Министерство на здравеопазването и Медицински университет - София организират безплатно обучение за общопрактикуващи лекари от гр. София по Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Обучението ще се провежда в аулата на Националният център по опазване на общественото здраве /Център по хигиена/ от 15.00 ч. на следните дати: 10, 17 и 24 юни 2010 г.

Лекциите ще бъдат в пет модула по 30 минути /с една почивка/. Достъпът до лекциите е свободен. На участниците в обучението ще бъде издаден сертификат за проведеното обучение.

Моля, заявете Вашето участие на една от посочените дати на следните телефони:

91 52 111 и 91 52 164.

Siemens продаде хилядния ЯМР MAGNETOM Espree

Siemens отпразнува хилядния MAGNETOM® Espree, който беше продаден на болница в Сент Луис, САЩ. Тази болница е сред 10-те най-добри болници в САЩ и е най-голямата университетска болница в Мисури. Това ще бъде третият MAGNETOM Espree в тази болница с 1259 легла.

"Ние сме много доволни от ядрено-магнитните резонанси Espree," каза д-р Вамси Нара, рентгенолог в болницата. "Големият отвор на гентрито ни позволява да изследваме пациенти дори и с наднормено тегло, като в същото време получаваме изключителни образи. Пациентите предпочитат магнитните резонанси Espree пред другите апарати със стандартен отвор на гентрито."

Ядрено-магнитният резонанс MAGNETOM Espree, 1,5 Т предизвика революция, когато беше представен на пазара през 2004 г. като първия в света подобен апарат с голям отвор на гентрито. Той комбинира най-големия отвор на гентрито при магнитните резонанси – 70 см – с най-късата дължина на магнита – 125 см от капак до капак. Този уникален дизайн предоставя 30 см пространство над лицето на пациента – два пъти по-голямо, в сравнение с отворените магнитни резонанси. Късата дължина на магнита позволява 60% от изследванията да бъдат извършвани, като главата на пациента е извън гентрито. По-голямото пространство над главата на пациента и сканирането с главата извън гентрито е доказано, че повишава значително положителното приемане на апарата от страна на пациентите.

"Доказаните възможности и успеха на MAGNETOM Espree са основните причини за добрите му продажби в САЩ, и не само, и ще остане крайъгълен камък в нашето продуктово портфолио," каза Дон Фоулър, вицепрезидент Магнитни резонанси, сектор „Здравеопазване" на Siemens.

MAGNETOM Espree, с големия отвор на гентрито, дава възможност за достъп на пациенти с наднормено тегло до изследвания с ядрено-магнитен разонанс. Пациентната маса издържа до 250 кг, а отворът на гентрито от 70 см предоставя повече пространство за по-обемни пациенти. Магнитът от 1.5 Tesla дава до четири пъти по-добър сигнал спрямо шум, в сравнение с традиционните магнитни резонанси с по-ниско магнитно поле, което е предпочитано при изследването на по-обемни пациенти. MAGNETOM Espree предоставя пълния спектър от 1.5 Tesla приложения за по-обемни пациенти като спектроскопия, Diffusion Tensor Imaging (DTI) и нативни неконтрасни магнитно-резонансни ангиографии.

В допълнение, MAGNETOM Espree може да изпълнява по-сложни клинични приложения за по-кратно време, защото разполага с Tim™ (Total imaging matrix) технологията, която е патент на Siemens. Tim e първата концепция за бобини за цяло тяло, която дава възможност за образи с висока резолюция при по-кратко време за аквизиция.

През 2007 г. Siemens продължи историята на успешните иновации с голям отвор на гентрито, чрез представянето на MAGNETOM Verio, единствения 3T ядрено-магнитен резонанс с голям отвор на гентрито.

Siemens и Walt Disney заедно в борбата срещу алергиите

Сектор „Здравеопазване" на Siemens и Disney създадоха детска книжка, с цел образоване на децата и родителите за диагностицирането и лечението на алергии, която скоро ще се появи и на български език. Мики и неговият приятел Уили Гиганта са героите в книжката, като Уили развива алергия. Един прост кръвен тест помага да се открие причината за алергичната реакция на Уили, за да може той отново да се върне към игрите и забавленията навън.

Книжката е създадена от Siemens и Disney, като част от корпоративното сътрудничество, което обединява известността на Disney в разказването на приказки в помощ на това децата да разберат по-добре някои здравни въпроси. По-рано двете компании са си сътрудничили в подготовката на книгата Three Cheers for Bunny's Ears, която въвежда нова героиня Бъни (Bunny), която има проблем със слуха. Приятелите на Бъни от кръга на Мики Маус й помагат, като я водят на аудиолог, който й слага слухов апарат. Приказки като тези помагат на децата да приемат своите собствени здравни проблеми, а също и да разберат как могат да помогнат на някой друг, който е засегнат.

Как се отразяват алергиите на нашия живот

  • Всеки от нас познава дете, което страда от алергия. Това може да е вашето собствено дете. Видели сте симптомите:
  • Течащ нос
  • Затруднено дишане
  • Реакция към определени видове храни

22% от населението в целия свят е засегнато от алергии. Докато много пациенти имат симптоми на алергия, само малък брой от тях се тестват, за да разберат какво ги поражда. В същото време възможността алергията да прогресира в астма е вече добре установена и документирана.

Децата са определено в риск, тъй като тези, които страдат от възпаление на вътрешното ухо и различни форми на екземи, може евентуално да бъдат диагностицирани с алергии, които могат да доведат до астма.

Често алергиите са наследствени. Шансът едно дете да има алергия нараства, когато единият или и двамата родители имат алергии. Децата, при които има съмнения за алергии, следва да бъдат прегледани с физически преглед, клинична история и различни тестове. Тестването може да включва специфичен тест за определяне на причината за алергията. Най-често разпространените видове алергии са към полен, прах, домашни животни и храна, които могат да причиняват умора, нарушение на съня и разсеяност.

Тестване на алергии със Siemens

3gAllergy™ е тест на Siemens, който помага на лекарите при диагностицирането и лечението на алергии. Той дава възможност за получаване на бързи и достоверни резултати, които подпомагат лекарите в идентифицирането, наблюдението и лечението на пациенти с алергии. Това е една по-проста алтернатива на традиционния кожен тест за алергии и не носи никакъв риск от сериозни негативни реакции.

Страници