Иновации

Siemens се открои на лондонското изложение ESTRO 2011 с иновативни решения за лъчева терапия

Сектор „Здравеопазване“ на Siemens представи своите иновативни решения за лъчева терапия на тазгодишната конференция на Европейското дружество по терапевтична радиология и онкология (ESTRO) в Лондон.

За своя линеен ускорител Artiste, сектор „Здравеопазване“ на Siemens разработи новата функция Multiple-X, с която може значително да се ускори стереотактичната лъчетерапия. Стереотаксията е много прецизна лъчетерапия, в която туморът се облъчва с много високи дози в една или повече сесии на облъчване (т. нар. фракции). В момента, пациентите, подложени на стереотактична радиация, прекарват до 60 минути на масата за лечението. Обичайната доза на облъчване, която се измерва в монитори единици (MU), е между 50 и 500 в минута. Функцията Multiple-X на линейния ускорител Artiste позволява доза до 2000 MU в минута. Значително по-високата доза увеличава ефективността на облъчването и може да съкрати времето на лечение с до 80 процента.

За лъчевата терапия е необходим различен интензитет на енергията в зависимост от местоположението и вида на тумора. Multiple-X предлага четири различни видове облъчване - 7 MV (мегаволта), 11 MV, 15 MV и 17 MV. Те могат да бъдат комбинирани с един изправен лъч. Това дава възможност за допълнителни възможности за облъчване, като модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), триизмерна конформална лъчетерапия (CRT) и стереотактична лъчева терапия.

Линейният ускорител Artiste предлага широк набор от софтуерни и хардуерни инструменти за бърза и точна конвенционална лъчетерапия, а именно IGRT, ART (адаптивна лъчетерапия), IMRT и SRT (стереотаксия). Интелигентният софтуер In-Line kView Imaging, разработен от компанията, гарантира, че планирането на радиотерапии, прегледът на плана за лечение, необходимото повторно планиране и лъчевата терапия се извършват с по-голяма ефективност и прецизност. Постигнатото качество на образа е сравнимо с това на рентгенови снимки, но изисква по-малка доза на облъчване от процеса на образна диагностика, който се използва при лъчевата терапия. In-Line kView позволява избор на качеството на образа в зависимост от дозата, като по този начин спомага за управлението на дози на облъчване за пациента.

160 компютърно-контролирани волфрамови листа непрекъснато адаптират облъчването към контурите на тумора. Многолистният колиматор 160 MLC, стандартен компонент на Artiste, съчетава бързото движение на листата от 4 см/сек с висока резолюция и ниски емисии на радиация. Високата точност на позициониране на листата и рязкото намаляване на дозата в полусянката позволява лъчева терапия с висока точност, като същевременно защитава здравите околни тъкани.

 

Category: 

Иновативен болничен софтуер за оптимизиране на работните процеси

Софтуерът syngo.via за медицинска образна диагностика на Siemens значително ускорява изследванията на пациентите и оптимизира процесите в болниците. Революционното нововъведение има за цел подобряване на работните процеси с помощта на автоматизирана подготовка на случаите и ясно структурирани процедури.

Syngo.via позволява на лекаря да получи достъп до данните на пациентите си по всяко време и навсякъде– например на лаптоп, докато e в движение или с помощта на мобилно устройство. Бързата работа на софтуера и оптимизираната производителност премахват необходимостта от използване на специален хардуер. Syngo.via може да се използва като самостоятелно устройство или заедно с най-различни syngo.via базирани софтуерни решения, които представляват отделни медицински устройства. Необходими са интернет връзка към клиничната мрежа, съответствие с минималните хардуерни изисквания и спазване на местните разпоредби за защита на данни.

Това, което прави софтуера специален, е, че рентгенолозите виждат символите и програмните елементи, които очакват да намерят в определена ситуация. Системата започва с изобразяване на пациента в последователност, която е специално настроена за преглед от страна на рентгенолога. Ако рентгенологът извиква КТ образи на сърце, например, syngo.via използва сложни алгоритми, за да предложи само онези инструменти, които са нужни за поставяне на диагноза въз основа на образите на сърцето. Коронарните артерии са автоматично сегментирани, определени и показани с подходящо оформление на монитора. Останалите тъкани, които не са необходими, не се показват.

Всичко в потребителския интерфейс е представено и настроено по начин, който гарантира, че размерът, цветът и формата отговарят на значението на даден фактор в конкретен контекст. Колкото по-голям символ се появява в интерфейса, толкова той е по-важен или по-често се използва. Изобразяването на пациентите работи по подобен начин. Лекарят вижда пациентите, чиито образи ще бъдат разгледани като група, все едно се намира във виртуална приемна. Когато лекарят кликне върху фигурата, тя става по-голяма и се появяват името и свързаните с него данни. Въпросният пациент „се приближава“ към лекаря, сякаш той или тя отваря вратата и влиза в стаята.

Друго предимство е фактът, че лекарят винаги е в състояние да направи обзор. Дори когато се концентрира върху даден образ, лекарят вижда в края на монитора кога пациент, който се нуждае от спешно лечение, е пристигнал, което означава, че лекарят трябва незабавно да разгледа образите, които са с много по-висок приоритет. Без да се налага да отваря други програми, едно кликване на мишката върху даден файл с образ е всичко, което е необходимо за достъп до софтуера за диагностика.

През изминалата 2010 г. софтуерът syngo.via получи четири прeстижни отличия - Aunt Minnie’s Best New Radiology Software Award за най-добър нов софтуер в областта на рентгенологията, iF Communication Design Award за комуникационен дизайн, Healthcare Excellence Award в категория „Иновации“ за постижения в областта на здравеопазванетo и Best Ideas 2010 на журнала Diario M?dico за най-добра идея на 2010 г.

 

 

Category: 

Сектор „Здравеопазване“ на Siemens демонстрира революционни решения за диагностика на черния дроб

Сектор „Здравеопазване“ на Siemens демонстрира решения за неинвазивна образна диагностика и клинични лабораторни решения за работа с пациенти с хронични чернодробни заболявания на 46-та годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб, Берлин, Германия.

Най-новите диагностични решения за здравословното състояние на черния дроб на компанията включват:

Тест за Увеличена чернодробна фиброза (ELF) - Първият рутинен стандартизиран биомаркерен панел за оценка на чернодробната фиброза. Тестът ELF съчетава три серумни биомаркери – хиалуронова киселина (HA), проколаген III амино-терминал пептид (PIIINP) и тъканен инхибитор на металопротеиназа 1 (TIMP-1) – които са показали корелация с нивото на чернодробна фиброза след биопсия на черния дроб. В международно мултицентрово проучване с комбинация от групи от пациенти, ELF тестът е клинично потвърден, че с точност диференцира между лека, умерена и тежка фиброза. Освен това, за ELF тестовете е доказано, че са толкова точни, колкото биопсиятa, за прогнозиране на резултати на черния дроб.

Тъканен анализ Virtual Touch™ * - Първата ултразвукова ARFI технология, която позволява неинвазивна оценка на нееластичносстана тъканите – условие, което често е признак за патология. Тъканният анализ Virtual Touch е ново ултразвуково приложение, което има потенциал за намаляване на инвазивните биопсии. Наличен единствено в  ултразвуковата система Acuson S2000™, тъканният анализ Virtual Touch позволява на лекаря да направи оценка на чернодробната тъкан, естеството и развитието на чернодробното заболяване, на базата на количествена стойност на скоростта на ултразвуковия лъч.

За допълнителна информация относно посочените по-горе решения на Siemens, моля, посетете www.siemens.com/ELF (ELF тест) или www.siemens.com/S2000 (Acuson S2000).

 

 

 

Category: 

Siemens е най-големият доставчик на екологични технологии в света


 

Сектор “Здравеопазване” на Siemens добави три нови продукта в екологичното портфолио на компанията


През фискалната 2010 г. Siemens отбеляза продажби на стойност 28 милиарда евро с продукти от екологичното си портфолио, което наложи компанията като най-големия доставчик на екологично чисти технологии в света. През същия период компанията е спестила 270 милиона тона емисии въглероден диоксид (CO2) в околната среда – обем, който се равнява на общото количество емисии на CO2, генерирани за една година от Хонконг, Лондон, Ню Йорк, Токио, Делхи и Сингапур, взети заедно.

Сектор “Здравеопазване” на Siemens допринесе с още три нови продукта за екологичното портфолио на компанията - компютърния томограф Somatom Definition Flash, системата за флуороскопия Axiom Luminos dRF и рентгеновата система Ysio. С уникалните апарати Сектор „Здравеопазване“ на Siemens участва с общо 11 продукта в екологичното портфолио на компанията. С доказаната си клинична производителност и енергийна ефективност, продуктите се представиха отлично, благодарение на ниския си разход и намаляване дозата на облъчване, в сравнение с техните предшественици.

Екологичното портфолио на Siemens се състои от продукти, които са енергийно и ресурсно-ефективни от гледна точка на емисиите на CO2 в периода на експлоатацията, както и на разходите за жизнения цикъл на продукта. Решението съответен продукт да бъде включен към екологичното портфолио се взима от Съвета за устойчивост на Siemens и от независим външен одитор.

По време на преглед на гръдния кош компютърният томограф Somatom Definition Flash използва средно 45% по-малко енергия, отколкото своя предшественик, Somatom Definition, докато енергоспестяването при сърдечен преглед достига до близо 85%. Somatom Definition Flash предлага най-високите скорости и най-ниските нива на облъчване от всички КТ скенери момента. Едно сърдечно сканиране, например, може да се извърши с по-малко от единмилисиверт (mSv), докато средната ефективна доза за тази процедура обикновено се равнява на между 8 и 20 mSv. Освен това, оловото, което обикновено се намира в противотежестите, които балансират въртящите се части на КТ апаратите, вече не е необходимо. Това е така, защото Somatom Definition Flash вече няма нужда от противотежести - иновативни нови техники на производство са намалили силите на дисбаланс, а останалите дисбаланси се компенсират чрез използване на стомана.

Със системата за флуороскопия Axiom Luminos dRF може да се спестят близо 35 процента от консумацията на енергия през целия жизнен цикъл на продукта в сравнение със системата за флуороскопия Axiom Iconos R200, която се използва при същите условия. Тъй като Axiom Luminos dRF работи по електронен път, вече не са необходими филмови касети и работните процеси могат да се извърши по-бързо. В допълнение, устройството е с по-малки размери, защото като система 2-в-1, то е подходящо както за флуороскопия, така и за рентгенография. Специални CARE (комбинирани приложения за намалено облъчване) приложения позволяват на оператора да работи с намалени нива на облъчване.

За всеки преглед на пациент, цифровата рентгенова система Ysio използва 20 процента по-малко енергия в сравнение с рентгеновата система Aristos MX/VX. Тъй като не се нуждае от филмови касети, тя спомага за спестявания от консумативи, както и да се избегнат отпадъци в болниците и частните кабинети. Най-новото поколение от детектори предлага високо качество на изображението. Безжичният детектор Wi-D, многофункционалният контролен дисплей MaxTouch и близо 500-те отделни програмируеми позиции на системата осигуряват оптимална работа.

Докладът „Опазване на околната среда и безопасност на работното място 2010“ представя постиженията на Сектор “Здравеопазване” на Siemens през фискалната 2009 г. по отношение на EHS (Единната система за управление на околната среда, здравеопазването и безопасността).

Изданието на доклада на немски език може да се намери на www.siemens.com/healthcare-ehc

Международната версия може да се намери на www.siemens.com/healthcare-ehs

Category: 

Уникална технология на Siemens Healthcare имплантира аортна клапа без сърдечна операция

Сектор „Здравеопазване" на Siemens разработи уникална технология за имплантиране на аортна клапа с помощта на катетър. Процедурата спестява на пациентите травмата от хирургическата намеса и значително редуцира общите разходи по лечението им. Новоразработената технология е резултат от клиничното партньорство между сектор „Здравеопазване" на Siemens, Центъра по кардиология в Лайпциг, Германския център по кардиология в Мюнхен и Siemens Corporate Research (SCR) в Принстън, Ню Джърси.

Новата процедура се извършва с помощта на ангиографската система за сърдечна образна диагностика DynaCT 3D на Siemens, прецизно разработена, за да предоставя детайлни образи на торакса. Новата технология на Siemens автоматично идентифицира зоната на аортната клапа в DynaCT устройството и я сегментира, т.е. елиминира от образа всичко, което не е от значение за процедурата. С приближаването на протезната клапа, прикачена към върха на катетъра, уникален софтуер дава възможност за определяне оптималния ъгъл за поставянето й в желаната аортна зона. Когато протезата е в правилната позиция, във вътрешността на катетъра се надува балон, който я отваря и я притиска плътно към аортната стена.

Технологията DynaCT 3D на Siemens е на път да сложи край на преждевременната смъртност при пациенти със заболяване на аортна клапа. Заболяването поразява 4% от населението над 65-годишна възраст в Европа. Голяма част от тях, поради напредналата възраст, са прекалено слаби, за да се подложат на хирургични интервенции и днес новата ултрамодерна технология за визуализация и управление от Siemens се оказва тяхната животоспасяваща алтернатива.

Според данните, изложени в последния брой на научния журнал „Pictures of the Future", до момента процедурата е извършена успешно на над 150 пациенти в Европа на средна възраст от 78 години.

Category: 

Ендоскопска система във вид на капсула от Siemens и Olympus

В първото успешно проучване вземат участие над 50 пациенти

Сектор „Здравеопазване” на Siemens и Корпорация за медицински системи Olympus разработиха технология за извършването на стомашни прегледи, осигуряващи по-голям комфорт на пациента. Пациентът поглъща ендоскоп във вид на капсула, който с помощта на джойстик и магнитно поле се направлява в стомаха. Капсулата предава по безжичен път образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар. Резултатите от първото предварително проучване, публикувано в медицинския журнал „Endoscopy”, показват, че иновативният метод е приложим и достатъчно точен. Концептуален модел на технологията беше представен за първи път на щанда на Olympus в рамките на изложението „Обединена европейска гастроентерологична седмица” (UEGW) в Барселона (23-27 октомври).
Прототипът на магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула (MGCE), разработен съвместно от Siemens и Olympus, се състои от иновативен насочващ магнит, информационна система за обработка на изображенията и управление на капсулата и ендоскоп във вид на капсула. Пациентът поглъща капсулата с вода, след което трябва да легне в системата за магнитно управление, като стомахът му с ендоскопа се намира в центъра на изкуствено генерирано магнитно поле. Магнитът създава магнитни полета, които се променят в реално време и по този начин направляват капсулата. Магнитното поле позволява на лекаря да насочва капсулата с помощта на джойстик. Камери в двата края на капсулата предават образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар. Ендоскопът във вид на капсула е с дължина приблизително 31 mm и с диаметър 11 mm.
Предварителното проучване за магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула (MGCE) се проведе в реномирания институт „Арно Цанк” в Сен-Лоран-дю-Вар във Франция от д-р Жан-Франсоа Рей и колегите му: Х. Огата, Н. Хосое, К. Оцука, Н. Огата, К. Икеда, Х. Айхара, И. Пентай, Т. Хиби, С. Кудо и Х. Таджири. Проучването е публикувано в медицинския журнал „Endoscopy”1 и показва, че новата технология е приложима и достатъчно точна при стомашно наблюдение и може да позволи ендоскопски прегледи с по-голямо удобство за пациента без нуждата от упойка. В рамките на проучването, в което участват над 50 човека, са намерени 30 находки в стомаха на пациентите. 14 от тези находки са установени с ендоскоп във вид на капсула и стандартен ендоскоп; 10 от тях са открити единствено след преглед с ендоскоп във вид на капсула, а 6 – само със стандартен ендоскоп. 
“Магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула предоставя по-надеждни резултати по време на ендоскопски прегледи на стомашно-чревния тракт в сравнение с традиционната ендоскопия. Капсулата позволява по-малко инвазивни прегледи на стомаха. Това е огромен напредък по отношение на удобството за пациента,” заключи д-р Жан-Франсоа Рей относно резултатите от предварителното проучване. Участниците в проучването са не по-малко ентусиазирани. 93% са се чувствали комфортно по време на прегледа, а 89% не са изпитали затруднение с поглъщането на капсулата. Относно бъдещите им прегледи, всички пациенти са отговорили, че предпочитат магнитно управляван ендоскоп във вид на капсула пред традиционната гастроинтестинална ендоскопия. 
По време на изложението „Обединена европейска гастроентерологична седмица” (UEGW), д-р Рей представи резултатите от първото проучване. Д-р Кеичи Икеда от университета „Джикей” в Токио, Япония, също ще обяви резултатите от проучване, озаглавено „Първо предварително проучване за стомашно наблюдение с магнитно управляван ендоскоп във вид на капсула” в Барселона.

Category: 

Висока резолюция в действие с HD•Chest от Siemens

Новата технология позволява откриването на лезии с висока резолюция (HD)по време на прегледи със свободно дишане 
Молекулярната образна диагностика на Siemens обяви днес HD•Chest – нова технология, която намалява дефектите в образа, вследствие на дихателно движение по време на позитронно-емисионна компютърна томография (PET/CT). Технологията беше представена в рамките на конгреса на Европейската асоциация по нуклеарна медицина, провеждащ се от 9 до 13 октомври във Виена, Австрия. Най-новата еволюция в PET технологиите с висока резолюция на Siemens е HD•Chest и позволява откриването на лезии с висока резолюция и подобрява количественото определяне на приемането на изотопите (SUV) при всяко PET/CT изследване. 
Над 90% от PET/CT изследванията днес представляват целотелесни сканирания, които могат да бъдат използвани за откриването на малки лезии в гръдната област или горната част на корема. Предоставяйки високо автоматизирана технология с амплитудно тригериране, HD•Chest сканира гръдния кош и горната част на корема с висока резолюция и елиминира основните проблеми, свързани с фазовото 4D тригериране, което може да бъде неудобно и времеемко. HD•Chest е иновативна комбинация от хардуер и софтуер, предоставяща точен и ясен образ, без да се влияе от дихателните движения. Технологията улеснява работния процес при рутинното изследване на лезии в гръдната област и горната част на корема и предоставя допълнителна клинична стойност на всеки преглед. „Лекарите ще могат да извличат по-точна информация за всеки пациент без нарушения в клиничния работен процес,” сподели Брита Фюнфщук, главен изпълнителен директор „Молекулярна образна диагностика” в сектор „Здравеопазване” на Siemens. „Siemens се стреми към осигуряването на по-точна и надеждна диагностика с помощта на образи, предоставящи повече информация и по-малко шум. С технологията HD•Chest, малките движещи се лезии са по-ясни и добре очертани и не се крият в дефектите, вследствие на дихателните движения.”  Тъй като дихателните движения са хаотични, посоката на движението и обемът им се различават при всеки пациент. Тези параметри варират и според сесията на пациента, а понякога дори и по време на процедурата. HD•Chest оптимизира дихателната крива на пациента за автоматичното получаване на PET образ с най-високо качество. Технологията се адаптира интелигентно към дишането на всеки пациент и автоматично избира оптималния обем данни, предоставящ най-много информация при най-минимално движение.

Category: 

Влажни тропически гори за съхранението на CO2: Сектор „Здравеопазване” на Siemens ще подкрепи WWF Индонезия

Siemens се стреми към по-голяма устойчивост в здравеопазването и има желанието да допринесе за ограничаване емисиите от въглероден двуокис CO2. Компанията обръща особено внимание на връщането и рециклирането на медицинско оборудване. В рамките на програмата за качество „Proven Excellence”, разработена специално от Siemens, жизненият цикъл на системите се удължава и те се предлагат отново на пазара като „Системи с доказано качество” (Proven Excellence Systems). В резултат през последната финансова година Siemens успя да предотврати до 20 хиляди тона вредни емисии, равняващи се на енергийната консумация на близо 5 700 домакинства. Освен това, сектор „Здравеопазване” на Siemens подписа споразумение със звеното на Световния фонд за дивата природа (WWF) в Индонезия според което: за всяка продадена „Proven Excellence” система, WWF ще посади определен брой дървета в националния парк „Себангау” в Индонезия. По този начин, Siemens иска да допринесе за разширяване съхранението на въглероден двуокис.  През последните няколко години, Siemens започна да приема обратно използвано медицинско оборудване, в т.ч. скенери за компютърна и магнитно-резонансна томография, ултразвукови и рентгенови системи, както и системи за радиотерапия, и да ги рециклира до системи с доказано качество. В рамките на този качествен процес, разработен специално от Siemens, се спестяват ресурси, които иначе биха били използвани за подготовката и производството на материали. С други думи: за финансовата 2009 г., чрез рециклиране на медицинско оборудване, Siemens успя да предотврати 20 хиляди тона вредни емисии, равняващи се на енергийната консумация на близо 5700 домакинства.„Икономичните, ефективни и най-добри в своя клас рециклирани системи, преоборудвани според нуждите на клиентите, допълват иновативното портфолио от продукти на Siemens,” заяви Елизабет Стаудингер, главен изпълнителен директор „Refurbished Systems” в <span>сектор „Здравеопазване” на Siemens. Сектор „Здравеопазване” на Siemens наскоро подписа споразумение и със звеното на Световния фонд за дивата природа в Индонезия. В рамките на инициативата за посаждането на нови дървета „New-Trees-Initiative”, осъществявана от WWF в Индонезия, Siemens – с помощта на бизнеса си с рециклиране на медицинско оборудване – ще има грижата за засаждането на 32 хектара влажни тропически гори в страната. За всяка продадена „Proven Excellence” система от Siemens, ще бъдат засаждани дървета във влажната тропическа гора на националния парк „Себангау” в Индонезия. Броят на младите дръвчета ще зависи от количеството CO2, спестено от системата. „Според изчисленията ни около 80 дръвчета ще бъдат засадени за всеки продаден компютърен томограф. Когато се развият напълно, тези дървета ще улавят около 14 тона CO2,” обясни Стаудингер. Всяко дърво ще носи логото на WWF. От есента на 2010 г. развитието на влажната тропическа гора ще може да проследява чрез „Google Earth” на географска дължина 114.024372 и ширина -2.584830. Природният резерват се намира в Калимантан в индонезийската част на о-в Борнео, който е най-големият остров в света и една от най-биологично разнообразните влажни тропически гори на земята. Резерватът е дом на много застрашени видове, в т.ч. и на орангутана.

Category: 

Уникална операция на жена с рак

Уникална за Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции е направена в Плевен. Интервенцията е извършена със системата „Да Винчи” от екипа на проф.Григор Горчев в Университетската болница „Д-р Георги Странски”.
Досега в Европа са извършени две операции от този вид, като те са направени в Швеция.
Пациентката е 30-годишна жена от Разградско. Проф. Горчев поясни, че операцията е била доста сложна и е продължила 8 часа.
Преди време младата жена е претърпяла и операция, като й е отстранен единият яйчник. Вторият е оставен, но е повдигнат по-високо заради лъчетерапията, която предстои да проведе. След около 5 месеца тя ще може да се подложи на ин витро процедура, ако желае.
Проф. Горчев е категоричен, че в бъдеше ще се прилага новият метод, който е щадящ за пациентите, но и съхранява репродуктивните им функции. Проблемът е, че вече няма консумативи за роботизирани операции.
През октомври ще бъде извършена втора такава операция, като тя ще е на 28-годишна жена.
Опитът на плевенския екип от този вид хирургия ще бъде публикуван в научни медицински списания, като те ще се представят догодина по време на участия на екипа в семинари в САЩ. Тогава ще се проведат два форума по роботика във Флорида и Вашингтон, където ще е и Световният конгрес по роботизирана хирургия.
Според проф. Горчев в момента държавата пречи на развитието на новите методи и технологии. Пример за това е високотехнологичната и авангардна апаратура в Плевен, за която не се отделят пари.
Над 100 жени чакат в момента за операция с роботизираната система, графикът е запълнен до април догодина. Проф. Горчев изрази надежда в скоро време да стане ясно ще има ли финансиране на роботиката в страната.
Нужни са около 700 000 лв. на година, за да може да развиваме роботизираната хирургия, която е бъдещето на медицината, каза още ректорът на МУ-Плевен.

Category: 

Изкуствен яйчник произвежда яйцеклетки

Изкуствени яйчници, които да „отглеждат” зрели човешки яйцеклетки, могат да дадат надежда за наследник на жените, чието плодородие е изложено на риск при лечение на рак, твърдят учени.
Яйчникът, който е създаден в лабораторни условия от дарени клетки, може да имитира функциите на истински орган и да произвежда яйцеклетки, годни за оплождане.
Изследователите твърдят, че откритието ще позволи да се взимат яйцеклетки от жени, на които им предстои химиотерапия или друга агресивна терапия срещу рак, и след това да съзреят в изкуствената структура.
Проучването, публикувано в Journal of Assisted Reproduction and Genetics, разкрива, че за първи път е създадена напълно триизмерна тъкан на яйчник, която се състои от три основни типа клетки.  
Откритието би могло да намери приложение и в асистираната репродукция. Въпреки че са необходими още изследвания, учените са обнадеждени, че създаването на поколение ще навлезе в нова ера, където майките вече няма да са подложени на избора дали да имат деца, или не, заради болест.

Category: 

Страници