Дават приоритет на детското и неонаталното здравеопазване

Консултативният съвет към Министерство на финансите постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и остойностяване на медицинските дейности, заплащани от здравната каса. С решението се повишава финансирането на медицинските дейности.

Дава се приоритет на детското и неонатално здравеопазване, както и на профилактиката и диспансерното наблюдение на пациентите. Очаква се промените да доведат до по-добра мотивация на лекарите за работа, намаляване на ненужните хоспитализации и повишаване качеството на услугите, които получават пациентите, отбелязва от финансовото министерство.
В първичната извънболнична помощ се запазва размерът на капитацията, а се увеличава стойността на диспансерното наблюдение с 25%. Увеличава се и цената на профилактичния преглед при деца до 18 години и възрастни от 7,70 на 8 лева. Също така се увеличава цената по програма „Майчино здравеопазване" от 2,20 лв. на 5 лева. Освен това се предвиждат 9 млн. лв. за допълнително заплащане за осигуряване на медицинска помощ в дежурни кабинети от общопрактикуващите лекари след 20 часа, както и в почивни и празнични дни.
В специализираната извънболнична помощ се предвижда увеличение на дейностите със 7% на първичния и 12 % на вторичния преглед, както и на профилактичния преглед за възрастни. Така стойностите ще станат 15,50 лв. и 9 лева. При профилактичния преглед на деца и по програма „Майчино здравеопазване" се предвижда завишаване с 12,5% или прегледът ще стане 9 лева.
Най-високо е увеличението на цените в болничната помощ. През следващата година се предвижда средната цена на клиничните пътеки да достигне близо 620 лева. От общо 294 клинични пътеки са увеличени цените на 185, а при 52 цените се запазват. Най-големи са увеличенията в областта на интензивните грижи, урологията, неонатологията, лъчелечение, хематологични заболявания. 
Намалени са цените на 41 клинични пътеки, тъй като са били свръхостойностени. Най-голяма е редукцията при инвазивната кардиология - 20%. За първи път са включени и 11 еднодневни пътеки. Намалението на цените на клиничните пътеки е в съответствие с реално отчетените от лечебните заведения равнища на разходите. Принципите за намаление на цените са отразени в методиката за остойностяване на медицинските дейности в болничната помощ, която както и останалите методики бяха подкрепени единодушно от членовете на Консулативния съвет.

Промeни в цените за медикодиагностични дейности не се предвиждат за пакет „Клинична лаборатория" и „Рентгенология". За пакети „Клинична микробиология" и „Медицинска паразитология" се увеличават цените на определени изследвания с над 10 на сто. При две дентални дейности се увеличава цената по НЗОК, без да се променя дела, заплащан от пациента.

В съответствие със становището на Консултативния съвет предстои изготвяне на предложение до Министерския съвет, който определя с постановление цените на медицинските дейности, обемите и методиките за остойностяване и за заплащане на видовете медицинска помощ.

По предложение на представителя на пациентските организации, подкрепено от Министерството на финансите и Министерство на здравеопазването, се реши в средата на годината да се направи анализ на отчетените и заплатени дейности от НЗОК. На основата на този анализ при необходимост ще се предложат промени в полза на пациентите в постановлението на МС.