Приеха законопроект за агенцията по безопасност на храните

Народните представители приеха на първо четене законопроект за Българската агенция по безопасност на храните. Новият орган ще се създаде чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба и ще бъде на пряко подчинение на земеделския министър. 
Агенцията за безопасност на храните ще поеме функциите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води. 
В агенцията ще се влее и Националната служба за растителна защита, с изключение на Института за защита на растенията. Дейността на областните дирекции "Земеделие", свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци преминава към новата агенция. 
Новата агенция ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. Той ще се подпомага от трима заместник-изпълнителни директори.  В структурата на агенцията ще бъде създаден център за оценка на риска. Той ще извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетичномодифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените и др. 
Предвижда се Законът за Българската агенция по безопасност на храните да влезе в сила от 1 януари 2011 г.