100 млн. лв. за стари задължение са заложени в бюджет 2011 на НЗОК

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. са заложени средства в размер на 100 млн. лв. за дължими стари плащания. Надвишените разходи от 40 млн.лв. за лекарства ще бъдат изплатени с част от тези средства до края на месец януари 2011 г., съобщават от здравната институция. 
Общият разход на НЗОК за лекарствени продукти през 2009 г. е в размер на 329 846 449 лв. (6% ръст спрямо нивото от 2008 г.), а за времето от месец януари до месец юни 2010 г. -  в размер на 186 595 335 лв., се отчитат от институцията. 
При запазване темповете на нарастване на разходите за лекарствени продукти до края на 2010 г. се очаква повишаване на разходите с 13%  в сравнение с разходите за миналата година, като по този начин те ще надхвърлят сумите от актуализирания бюджет за 2010 г.
Около 50% от разходите на НЗОК за лекарствени продукти са за лечение на неинсулинозависим захарен диабет, инсулинозависим захарен диабет, множествена склероза, астма и ХОББ, хепатити и хронична бъбречна недостaтъчност.
Основният проблем по отношение на лекарствената политика и бюджета на здравната каса за лекарства е свързан с недостатъчните средства, отделяни за пълно или частично заплащане на извънболничното лечение на здравноосигурените лица, както и разпределението на тези средства по реда на Наредба 10 на Министерство на здравеопазването. 
Например, за 1/10 от пациентите на домашно лечение и то лекувани само по 10 болестни единици, се изразходват 2/3 от финансовите средства за лекарства, които НЗОК заплаща, отбелязват от касата. В същото време за заболявания, от които хората в страната боледуват масово - социално значимите болести, масова патология - се изразходват средства в размер под 30% от този финансов ресурс.