Oсновното лечение на болните от паркинсон е осигурено изцяло

Основното лечение на пациентите с болестта на Паркинсон е осигурено изцяло със средства от обществения фонд. Намалено е нивото на реимбурсация на лекарствените продукти, отнасящи се за допълващата терапия. Това решение на Комисията по позитивен лекарствен списък е взето на базата на мотивирано предложение, постъпило от НЗОК. Със свое решение №51 от 18.02.2010 г. и на основание писмо от Националната здравноосигурителна каса вх. № 31-00-2/05.02.2010 г., Комисията по позитивния лекарствен списък (КПЛС) допусна промяна в нивото на заплащане на някои лекарствени продукти, между които и такива за допълнително лечение на Болестта на Паркинсон. Решението бе обжалвано пред Комисията по прозрачност от граждани, фирми и пациентски организации. По жалба на Сдружението за достоен живот на паркинсониците в България, както и на едно физическо лице, бяха образувани производства пред Административния съд – София град. Съдът се произнесе с определение за прекратяване и препращане на преписката към Комисията по прозрачност, което е обжалвано от Сдружението пред ВАС. По част от подадени жалби Комисията по прозрачност се произнесе с решения, с които остави жалбите без разглеждане поради липса на правен интерес и поради липса на годно основание. По други жалби решението е отменено по отношение на определени лекарствени продукти поради обстоятелството, че при произнасянето си КПЛС не е направила необходимата оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. На свое заседание от 27.05.2010 г. КПЛС е разгледала решенията на Комисията по прозрачност, както и мотивите, посочени в тях, направила е необходимата оценка по реда на чл. 19 от цитираната наредба и е потвърдила решението си, с което се намалява нивото на реимбурсация на лекарствените продукти за допълнително лечение на Болестта на Паркинсон.