Сектор „Здравеопазване“ на Siemens демонстрира революционни решения за диагностика на черния дроб

Сектор „Здравеопазване“ на Siemens демонстрира решения за неинвазивна образна диагностика и клинични лабораторни решения за работа с пациенти с хронични чернодробни заболявания на 46-та годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб, Берлин, Германия.

Най-новите диагностични решения за здравословното състояние на черния дроб на компанията включват:

Тест за Увеличена чернодробна фиброза (ELF) - Първият рутинен стандартизиран биомаркерен панел за оценка на чернодробната фиброза. Тестът ELF съчетава три серумни биомаркери – хиалуронова киселина (HA), проколаген III амино-терминал пептид (PIIINP) и тъканен инхибитор на металопротеиназа 1 (TIMP-1) – които са показали корелация с нивото на чернодробна фиброза след биопсия на черния дроб. В международно мултицентрово проучване с комбинация от групи от пациенти, ELF тестът е клинично потвърден, че с точност диференцира между лека, умерена и тежка фиброза. Освен това, за ELF тестовете е доказано, че са толкова точни, колкото биопсиятa, за прогнозиране на резултати на черния дроб.

Тъканен анализ Virtual Touch™ * - Първата ултразвукова ARFI технология, която позволява неинвазивна оценка на нееластичносстана тъканите – условие, което често е признак за патология. Тъканният анализ Virtual Touch е ново ултразвуково приложение, което има потенциал за намаляване на инвазивните биопсии. Наличен единствено в  ултразвуковата система Acuson S2000™, тъканният анализ Virtual Touch позволява на лекаря да направи оценка на чернодробната тъкан, естеството и развитието на чернодробното заболяване, на базата на количествена стойност на скоростта на ултразвуковия лъч.

За допълнителна информация относно посочените по-горе решения на Siemens, моля, посетете www.siemens.com/ELF (ELF тест) или www.siemens.com/S2000 (Acuson S2000).

 

 

 

Category: